بسمه تعالي

     سـووالات فـصـل اول: انـرژي
 
1- هدف اصلي علم فيزيك چيست؟
2- انرژي شيميايي به چه نوعي از انرژي گفته مي شود؟
3- يكاي انرژي ( واحد اندازه گيري انرژي ) چيست؟
4- يك كيلو ژول چند ژول است؟
5- در جدول انرژي غذاها ، براي سيب عدد  KJ/g  4/2   نوشته شده است ، معني آن چيست؟
6- منظور از آهنگ مصرف انرژي چيست؟
7- آهنگ مصرف انرژي را ............... هم مي ناميم.
8- در جدول آهنگ مصرف ، براي خواب اين عدد  kJ/min 5  نوشته شده است، مفهوم آن چيست؟
9-km/h   واحد اندازه گيري چه كميتي است؟
10- مفهوم اين عدد را بنويسيد: (( دوچرخه سواريkm/h   21 )).
11- يك خوشه انگور g 100  چقدر انرژي براي ما فراهم مي كند؟
12- انرژي جنبشي را تعريف كرده و مثالي براي آن ذكر كنيد.
13- انرژي جنبشي جسمي به جرم  m  كه با سرعت  v  حركت مي كند ، چگونه محاسبه مي شود؟
14- 300  گرم چند كيلو گرم است؟
15- 1400   گرم چند كيلو گرم است؟
16- 72  كيلومتر بر ساعت  چند متر بر ثانيه است؟
17- انرژي دروني يك جسم ،  ................................................. است.
18- معمولاً بالا رفتن انرژي دروني يك جسم به چه صورتي ظاهر مي شود؟
19- اصطكاك چكار مي كند؟
20- اتلاف انرژي يعني چه؟
21- چرا تبديل انرژي به انرژي دروني را تلف شدن انرژي مي گوييم؟
22- قانون پايستگي انرژي را بيان كنيد.  
23- آيا هنگام تبديل انرژي از نوعي به نوع ديگر مقدار آن پايسته مي ماند؟
24- در چه شرايطي يك جسم انرژي پتانسيل گرانشي دارد؟
25- انرژي پتانسيل گرانشي جسمي به جرم  m ، كه در ارتفاع h  از سطح زمين قرار دارد ، چگونه محاسبه مي شود؟
26- در يك آونگ در حال حركت ، چه انرژي هايي به هم تبديل مي شوند؟
27- انرژي پتانسيل كشساني را تعريف كنيد.
28- انواع منابع انرژي را نام برده و براي هر يك مثالي ذكر كنيد.
29- سوختهاي فسيلي به چه موادي گفته مي شود؟
30- مشكل سوخت هاي فسيلي چيست؟
31- انرژي هسته اي كجا و چگونه آزاد مي شود؟
32- سوخت هسته اي به چه موادي گفته مي شود؟
33- راكتور هسته اي چيست؟
34- مشكلات استفاده از انرژي هسته اي چيست؟
35- تفاوت منابع انرژي تجديد پذير و تجديد ناپذير چيست؟
36- چند روش توليد برق را توضيح دهيد.
37- چند روش براي بكار انداختن مولد برق را شرح دهيد.
38- چند روش براي استفاده از انرژي خورشيدي را بيان كنيد.
39- آب گرم كن  خورشيدي چگونه كار مي كند؟
40- در كوره ي خورشيدي از چه آينه اي استفاده مي شود؟
41- كوره ي خورشيدي چگونه كار مي كند؟
42- سلول هاي خورشيدي چگونه انرژي نور خورشيد را قابل استفاده مي كنند؟
43- موارد استفاده از سلول هاي خورشيدي را نام ببريد.
44- روش استفاده از انرژي باد و امواج دريا را شرح دهيد.
45- مشكل توربين هاي بادي چيست؟
46- انرژي هيدروالكتريك چيست؟
47- مشكلات استفاده از انرژي برق آبي چيست؟
48- انرژي زمين گرمايي (ژئوترمال) چيست؟
49- انرژي زمين گرمايي در چه صورتي تجديدپذير محسوب مي شود؟ روش استفاده از آن چگونه است؟
50- سوخت گياهي به چه موادي گفته مي شود؟
51- زيست گاز ( بيو گاز ) چيست؟
52- هر گونه مصرف انرژي ، در نهايت صرف ............................ مي شود؟
53- چرا صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع انرژي ضروري است؟

       سـووالات فـصـل دوم : دمـا و گـرمـا

54- عايق بندي گرمايي به چه منظوري انجام مي شود؟
55- دما چيست؟
56- دماسنجي يعني چه؟
57- دماسنجي به كمك حس لامسه چگونه است؟ آيا اين روش دماسنجي صحيح است؟
58- دماسنج چيست؟ براي چه كاري استفاده مي شود؟
59- ساده ترين و رايج ترين دماسنج ها را نام ببريد.
60- اساس كار دماسنج هاي جيوه اي و الكلي چيست؟
61- اصل انبساط و انقباض را بيان كنيد.
62- ساختمان دماسنج جيوه اي يا الكلي چگونه است؟
63- دماسنج از چه قسمت هايي تشكيل مي شود؟
64- چهار مرحله مدرج ساختن دماسنج را بنويسيد.
65- رايج ترين نحوه درجه بندي دماسنج چه نام دارد؟
66- در درجه بندي سلسيوس از چه موادي استفاده مي شود؟
67- در درجه بندي سلسيوس دماي يخ ........ در حال ذوب شدن در فشار ........ را برابر ........ و
        دماي بخار آب جوش را برابر صد ميگيرند.
68- درجه ي سلسيوس را با نماد ............. نمايش مي دهيم.
69- وقتي دما بر حسب درجه ي سلسيوس باشد، معمولاً آن را با نماد ............. نمايش مي دهند.
70- نحوه ي استفاده از دماسنج چگونه است؟
71- گستره ي سنجش دما در دماسنج هاي الكلي و جيوه اي چگونه تعيين مي شود؟
72- دماي تعادل را شرح دهيد.
73- تعادل گرمايي چيست؟
74- گرما چيست؟ آنرا با چه نمادي نشان مي دهند؟
75- سه روش انتقال گرما را شرح دهيد.
76- رسانش را توضيح دهيد.
77- رسانا و نارسانا (عايق) را از نظر گرما تعريف كنيد.
78- آيا آب رساناي خوبي براي گرماست؟
79- چند مورد استفاده براي رسانا و عايق گرما نام ببريد.
80- چرا عايق بندي گرمايي در ساختمان ها لازم است؟
81- آهنگ عبور گرما براي مصالح ساختماني مختلف به چه معني است؟
82- بيشترين اتلاف هاي انرژي در يك ساختمان از چه قسمت هايي است؟
83- رابطه ي اتلاف انرژي را بنويسيد.
84- اتلاف انرژي از يك ديوار يا پنجره به چه عواملي بستگي دارد؟
85- معني و مفهوم اين عدد را بنويسيد: (( 3/6 J/m² s °c)).
86- آيا هوا رساناي بسيار ضعيف گرماست؟
87- لباس هاي زمستاني چگونه ما را از سرما حفظ مي كنند؟
88- جهت و سوي انتقال گرما چگونه است؟  گرما همواره از جسم با دماي ........ به جسم با دماي .......... منتقل مي شود.
89- گرماي ويژه ي آب را تعريف كنيد.
90- يكاي گرماي ويژه چيست؟
91- گرماي ويژه ي هر جسم را تعريف كنيد.
92- گرماي ويژه را با چه نمادي نشان مي دهند؟
93- مفهوم اين عدد را بنويسيد: (( آب :  4200 J/kg °c )).
94- جسمي با گرماي ويژه ي  C  و جرم  m   موجود است . اگر بخواهيم دماي جسم به اندازه ي  Δθ  تغيير كند ،
        چقدر بايد از آن گرما بگيريم يا به آن گرما بدهيم؟
95- اگر در سووال قبلي دماي اوليه جسم   1θ  باشد و بخواهيم به    2θ  برسد، چقدر گرما لازم است؟
96- گرماي ويژه ي آب نسبت به ساير مواد بيشتر است . از اين خاصيت آب چه استفاده هايي مي شود؟
97- گرماي ويژه ي آب نسبت به ساير مواد بيشتر است . اين چه چيزي را نشان مي دهد؟
98- طرز كار شوفاژ را توضيح دهيد.
99- تفاوتها و شباهت هاي سه روش انتقال گرما چيست؟
100- مفاهيم دما و گرما چه تفاوت هايي با هم دارند؟ (مثال)
101- وضعيت اتم هاي يك  جسم ، وقتي سرد باشد با وقتي كه گرم مي شود چه تفاوتي دارد؟
102- با چه روشهايي مي توان يك جسم را گرم كرد؟
103- نقطه ي جوش اكسيژن مايع  c° 183-  است. اين جمله را توضيح دهيد.
104- پشم شيشه چيست؟
105- براي جلوگيري از اتلاف انرژي در يك ساختمان چه كارهايي مي توان انجام داد؟

        سـووالات فـصـل سـوم : الكـتـريـسـيـتـه
 
106- اثر بارهاي الكتريكي بر هم چگونه است؟
107- اتم از چند قسمت تشكيل شده است؟
108- موقعيت هسته و الكترونها در اتم چگونه است؟
109- هسته اتم از چه ذراتي تشكيل مي شود؟
110- بار الكتريكي ذرات اتم چگونه است؟
111- چرا در حالت عادي اتم ها و اجسام خنثي هستند؟
112- جدا كردن الكترون آسانتر است يا پروتون؟
113- بار الكتريكي در اجسام چگونه بوجود مي آيد؟
114- چه وقت در يك جسم بار منفي يا مثبت ايجاد مي شود؟
115- يكاي بار الكتريكي چه نام دارد؟ نمادش چيست؟
116- اندازه بار يك الكترون يا پروتون چقدر است؟
117- اگر به يك جسم  n  الكترون بدهيم يا از آن بگيريم ، بار آن را محاسبه كنيد.
118- الكترون آزاد چيست؟ در چه موادي زياد است؟
119- چرا اجسام رسانا مانند ميله ي مسي را نمي توان به روش معمولي باردار كرد؟
120- رسانا و نارساناي الكتريكي را تعريف كنيد.
121- علت رسانايي و عايق بودن مواد(از نظر الكتريكي) چيست؟
122- پايستگي بار الكتريكي را بيان كنيد.
123- القاي بار الكتريكي را تعريف كنيد.
124- القاي بار در دو جسم رسانا را با رسم شكل نشان دهيد.
125- القاي بار در يك جسم رسانا را با رسم شكل نشان دهيد.
126- الكتروسكوپ (برق نما) چگونه كار مي كند؟
127- چگونه مي توان يك الكتروسكوپ را باردار كرد؟
128- چگونه مي توان با يك الكتروسكوپ رسانا يا نارسانا (عايق) بودن مواد را فهميد؟
129- آذرخش چيست؟
130- دو روش باردار شدن ابرها را بنويسيد.
131- دو روش تخليه الكتريكي ابرها را بنويسيد.
132- برق گير چيست؟ كاربرد آن چيست؟
133- وقتي دو جسم به يكديگر مالش داده مي شود، بين آنها چه چيزي مبادله مي شود كه باعث ايجاد الكتريسيته ساكن مي شود؟
134- بار الكتريكي درون چه اجسامي شارش مي كند؟
135- در اجسام ............. بار الكتريكي در محل ايجاد شده باقي مي ماند.
136- درون رساناها بار مثبت شارش مي كند يا منفي؟
137- عدد اتمي هر عنصر نشان دهنده ي چيست؟
138- انرژي اي كه براي انباشته كردن بار الكتريكي در يك جسم مصرف مي شود، چه مي شود؟
139- اختلاف پتانسيل الكتريكي را تعريف كنيد.
140- عامل شارش بار الكتريكي چيست؟
141- پتانسيل الكتريكي يك رسانا به چه عواملي بستگي دارد؟
142- يكاي اختلاف پتانسيل چه نام دارد؟ نماد آن چيست؟
143- اختلاف پتانسيل مناسب براي كار يك دستگاه چيست؟ به چه چيزي بستگي دارد؟
144- ولتاژ اسمي چيست؟
145- مولد چيست؟
146- مولدها انرژي لازم براي كارشان را چگونه بدست مي آورند؟
147- انواع مولدها را نام ببريد.
148- مولدهاي شيميايي چگونه كار مي كنند؟
149- نيروي محركه مولد چيست؟
150- وسيله ي اندازه گيري اختلاف پتانسيل چه نام دارد؟
151- ساختمان داخلي مولدهاي شيميايي چگونه است؟
152- مدار الكتريكي چيست؟
153- جريان الكتريكي را تعريف كنيد.
154- يكاي جريان و نماد آن چيست؟
155- يك كولن از رابطه ي  شدت جريان چگونه تعريف مي شود؟
156- آمپرسنج چيست؟
157- آمپرسنج و ولت سنج چگونه در مدار قرار مي گيرند؟
158- چرا شارش بار الكتريكي در يك رسانا ، باعث گرم شدن آن مي شود؟
159- نماد و يكاي مقاومت الكتريكي چيست؟
160- سازوكار روشن شدن يك لامپ را شرح دهيد.
161- منبع تغذيه چيست؟
162- قانون اهم را بيان كنيد.
163- مزاياي استفاده از انرژي الكتريكي چيست؟ امتيازات و مزيت هاي انرژي الكتريكي
164- انرژي الكتريكي مصرف شده (تبديل شده) در يك رسانا به چه عواملي بستگي دارد؟
165- توان الكتريكي مصرفي در يك دستگاه چيست؟
166- وات يكاي چه كميتي است؟
167- توان اسمي چيست؟
168- اگر يك دستگاه به اختلاف پتانسيلي كمتر يا بيشتر از پتانسيل اسمي اش وصل شود چه روي مي دهد؟
169- چرا نمي توان هر شدت جرياني را از دستگاه عبور داد؟
170- چگونه انرژي الكتريكي بر حسب   kWh  مي شود؟
171- راههاي استفاده بهينه از انرژي الكتريكي چيست؟
172- يك ميكرو كولن چه مقدار بار است؟
173- جهت جريان در يك مدار چگونه تعيين مي شود؟
174- چرا تكه هاي كاغذ جذب شانه ي پلاستيكي باردار مي شوند؟
175- با استفاده از قانون اهم رابطه ي انرژي مصرفي و توان را بر حسب متغييرهاي مختلف بنويسيد.

        سـووالات فـصـل چـهـارم : نـور- بـازتـاب نـور

176- محيط شفاف چيست؟
177- محيط غير شفاف و نيم شفاف (مات) چيست؟
178- چشمه ي نور گسترده و نقطه اي را تعريف كنيد.
179- باريكه ي  نور و پرتو نور را تعريف كنيد.
180- با اجراي روشي نشان دهيد نور به خط راست منتشر مي شود.
181- سايه و نيم سايه را تعريف كرده و با رسم شكل نشان دهيد.
182- نيم سايه با كدام چشمه نور ايجاد مي شود؟
183- خورشيد گرفتگي (كسوف) و ماه گرفتگي (خسوف) را با رسم شكل نشان داده و توضيح دهيد.
184- علت ديده شدن اشياء  چيست؟
185- بازتاب نور را تعريف كنيد.
186- بازتاب آينه اي به چه نوع بازتابي مي گويند؟
187- پرتو تابش ، پرتو بازتاب و نقطه ي تابش چيستند؟
188- زاويه ي تابش و زاويه ي بازتاب را تعريف كنيد.
189- قانونهاي بازتاب را بنويسيد.
190- آينه ي تخت چگونه آينه اي است؟
191- چگونه اشياء مقابل آينه در آن ديده مي شوند؟ با رسم شكل توضيح دهيد.
192- ويژگي هاي تصوير در آينه تخت را نام ببريد.(4 مورد)
193- ويژگي هاي تصوير مجازي را بنويسيد.
194- آينه كروي چيست؟
195- چه زماني آينه كروي، محدب (كوژ)  يا مقعر (كاو) مي شود؟
196- مركز و محور اصلي آينه  چيست؟
197- زاويه تابش و بازتاب در آينه هاي كروي چگونه نشان داده مي شوند؟ (با رسم شكل نشان دهيد.)
198- فاصله ي  كانوني آينه چيست؟
199- رابطه بين شعاع آينه و فاصله ي  كانوني چگونه است؟
200- با استفاده از نور خورشيد كانون آينه مقعر را تعيين كنيد.
201- كانون اصلي آينه هاي كروي را تعريف كنيد.
202- خاصيت كانون آينه هاي كروي را با رسم شكل نشان دهيد.
203- پرتوهاي راهنما (سه پرتو اصلي) در آينه هاي كروي را رسم كنيد.
204- چگونگي تشكيل تصوير در آينه هاي مقعر را در حالتهاي مختلف ، با رسم شكل نشان دهيد.
205- ويژگي هاي تصوير حقيقي را بنويسيد.
206- تفاوتهاي تصوير مجازي و حقيقي چيست؟
207- چگونگي تشكيل تصوير در آينه محدب را  با رسم شكل نشان دهيد.
208- رابطه بين فاصله ي  جسم ، تصوير و فاصله ي كانوني در آينه هاي كروي را نوشته و توضيح دهيد.
209- بزرگنمايي آينه ها چگونه محاسبه مي شود؟
210- كوره ي آفتابي چيست؟
211- كاربردهاي آينه هاي كروي و تخت را بنويسيد.
212- از آينه مقعر در چه شرايطي به عنوان آينه ي دندانپزشكي استفاده مي شود؟
213- علت استفاده از آينه محدب در اتومبيل ها و پيچ جاده ها چيست؟

        سـووالات فـصـل پـنـجـم : شـكـسـت نـور

214- پديده ي شكست نور چيست؟
215- با رسم يك شكل زاويه هاي تابش ، شكست و انحراف را هنگام گذر نور از يك محيط به محيط ديگر، نشان دهيد.
216- قانونهاي شكست نور را بنويسيد.
217- ضريب شكست و ضريب شكست مطلق را تعريف كنيد.
218- ضريب شكست به چه چيزي بستگي دارد؟
219- ضريب شكست مواد شفاف چگونه معين مي شود؟
220- رابطه بين زاويه هاي تابش ، شكست و انحراف را در دو حالت زير بنويسيد:
         الف- پرتو نور از محيط رقيق به غليظ وارد مي شود.( يك شكل رسم كنيد.)
          ب – پرتو نور از محيط غليظ به رقيق وارد مي شود.( يك شكل رسم كنيد.)
221- با رسم يك شكل چگونگي عبور نور از يك شيشه ضخيم را نشان دهيد.
222- رابطه بين عمق واقعي و ظاهري در مايعات چگونه است؟
223- با رسم يك شكل چگونگي بالاتر ديده شدن كف يك حوض پر آب را نشان دهيد.
224- از داخل مايعي مانند آب ، فضاي بيرون چگونه به نظر مي رسد؟
225- سرعت نور (امواج الكترومغناطيسي راديو ، تلويزيون ، و ...) در خلاء چقدر است؟
226- علت شكست نور چيست؟ چرا الماس ها درخشان ديده مي شوند؟
227- رابطه ي سرعت نور و ضريب شكست را نوشته و توضيح دهيد.
228- رابطه ي ضريب شكست و زاويه ي انحراف چگونه است؟
229- زاويه ي حد را با رسم شكل توضيح دهيد.
230- رابطه ي زاويه ي حد با ضريب شكست  چگونه است؟ (اثبات كنيد.)
231- بازتاب كلي را با رسم شكل نشان دهيد.
232- پديده ي سراب كجا و چگونه اتفاق مي افتد؟
233- طرز كار و كاربردهاي تار نوري (فيبر نوري) را بنويسيد.
234- مزيت ها و امتيازات  تار نوري نسبت به سيم مسي چيست؟
235- چگونگي عبور نور از يك منشور و زاويه انحراف نور در منشور را با رسم شكل نشان دهيد.
236- پاشيدگي چيست؟ علت آنرا توضيح دهيد.
237- رنگين كمان چگونه ايجاد مي شود؟
238- طيف چيست؟ طيف نور سفيد شامل چه رنگهايي است؟
239- پرتو نوري از يك محيط غليظ (آب) به محيط رقيق (هوا) مي تابد.
          مسير پرتو را در سه حالت زير بررسي كنيد:
          الف- زاويه تابش كوچكتر از حد      ب- زاويه تابش برابر زاويه حد     پ- زاويه تابش بزرگتر از حد .
240- مسير نور در يك منشور قائم الزاويه را در حالتهاي زير رسم كنيد: (پرتو نور تك رنگي عمود بر يك وجه مي تابد.)
         الف- زاويه رأس منشور كوچكتر از زاويه حد منشور است.
          ب- زاويه رأس منشور  مساوي زاويه حد منشور است.
          پ- زاويه رأس منشور  بزرگتر از زاويه حد منشور است.
241- چه عدسي هايي همگرا (محدب) و چه عدسي هايي واگرا (مقعر) ناميده مي شوند؟
242- نشان دهيد هر عدسي مجموعه اي از منشورها است.
243- محور اصلي و مركز نوري عدسي چگونه تعيين مي شود؟
244- خاصيت مركز نوري عدسي چيست؟
245- كانون عدسي چه نقطه اي است و چه خاصيتي دارد؟ (شكلي رسم كنيد.)
246- با استفاده از نور خورشيد كانون عدسي محدب (همگرا) را تعيين كنيد.
247- پرتوهاي راهنما (سه پرتو اصلي) در عدسي ها  را رسم كنيد.
248- چگونگي تشكيل تصوير در عدسي هاي محدب  را در حالتهاي مختلف ، با رسم شكل نشان دهيد.
249- چگونگي تشكيل تصوير در عدسي مقعر را  با رسم شكل نشان دهيد.
250- تفاوتهاي تصوير مجازي و حقيقي چيست؟
251- رابطه بين فاصله ي جسم ، تصوير و فاصله ي كانوني در عدسي ها را نوشته و توضيح دهيد.
252- بزرگنمايي عدسي ها  چگونه محاسبه مي شود؟
253- كاربردهاي عدسي ها را بنويسيد.
254- رابطه ي توان عدسي را نوشته و توضيح دهيد.
255- يك ديوپتري توان چه عدسي اي است؟
256- ساختمان چشم را شرح دهيد.
257- عدسي چشم از چه نوعي است؟
258- كار مردمك در چشم چيست؟
259- چه زماني چشم ما درحال استراحت است، وقتي به اجسام دور نگاه مي كنيم يا وقتي به اجسام نزديك نگاه مي كنيم؟
260- تطابق چيست؟
261- گستره ي ديد طبيعي چقدر است؟ كمترين و بيشترين فاصله ي ديد چگونه تعيين مي شود؟
                                  
((   پايان سوالات )) ارسالی از آقای مختاری دبیر فیزیک

منبع : كتاب فيزيك(1) و آزمايشگاه

۶نمونه سوال فیزیک سال اول

فصل ۱-انرژی

1-الف)  با خوردن 3 شكلات 30 گرمي چند كيلوژول انرژي كسب مي‌كنيد (در صورتي كه انرژي شيميايي موجود در شكلات 20 کیلوژول بر گرم است )

 

ب)- آهنگ مصرف انرژي در دو چرخه سواري kj/min۴۲می باشد. با مصرف شكلات‌هاي مورد نظر چند دقيقه مي‌توانيد دوچرخه سواري كنيد.

۲- (الف)    براي آنكه انرژي جنبشی جسمی 3 برابر شود . سرعت آن بايد چند برابر شود ؟

     (ب)وقتی سرعت جسمي نصف شود انرژي جنبشي آن چند برابر مي‌شود؟

۳- توپي به جرم 2kg با سرعت اوليه 20 متر بر ثانیه در راستاي قائم به طرف بالا پرتاب مي‌شود و تا ارتفاع 15m بالا مي‌رود. اتلاف انرژي ناشي از مقاومت هوا چند ژول است؟ (راهنمايي: با استفاده از قانون بقاي انرژي مسئله را حل كنيد)

 

 

۴- گلوله‌اي به جرم 100gr با سرعت 6m/s به طرف بالا پرتاب مي‌شود. سرعت گلوله در برگشت به زمين به 2m/s مي‌رسد. چه مقدار انرژي به علت اصطكاك هوا تلف شده است؟

 ۵- گلوله۲کیلوگرمی از نقطه A با سرعت اولیه 4 متر بر ثانیه رها مي‌شود.                  hB=3m     hA=5m

الف: در صورتيكه راندمان 100%باشد، سرعت گلوله در نقطه B را بدست آوريد.

ب: در صورتيكه راندمان يا بازده  80% باشد، سرعت گلوله در نقطه B را بدست آوريد.

 

۶-گلوله‌اي به جرم۵./ 0 كيلوگرم از فاصله عمودي۲/.متر بر روي فنري رها مي‌شود. گلوله بعد از برخورد با فنر آن را به اندازه 10 سانتي متر جمع مي‌كند. در اين وضعيت كه فنر كمترين طول را داراست انرژي ذخيره شده در فنر چقدر است؟

 

نمونه سوال فصل یک فیزیک 1

1 - جمله هاي زير را كامل كنيد.

1: در يك موتور الكتريكي انرژي ........................ به انرژي ................................... تبديل مي شود .

2: در عمل غذا سازي گياهان ( فتو سنتز)  انرژي ...................... به انرژي ........................ تبديل مي شود.

 3 -  در پركردن باتري اتومبيل انرژي ................................ به انرژي ................................ تبديل مي شود.

 4: نيروي .................................. بين دو جسم موجب افزايش انرژي دروني آنها مي گردد .

5: انرژي كه جسم صرفا به علت ارتفاعش از سطح زمين دارد انرژي پتانسيل ........................ وانرژي ذخيره شده در فنر را انرژي پتانسيل .................................. مي نامند.

  6: انرژي كه از طريق برق تا مين مي شود انرژي ...........................وانرژي  كه از طر يق بنزين به دست مي آيد انرژي .......................... بار الكتريكي مي نا ميم.

 7: منظور از آهنگ مصرف انرژي اين است كه در ...................... چه مقدار ...................... مصرف مي شود .       

 8: ....................... باعث تبديل انرژي جنبشي به انرژي دروني جسم مي شود .آ هنگ مصرف انرژي را ................. نيز مي نامند.

9   ) در تلويزيون انرژي .......................... به انرژي نوراني و صوت تبديل مي شود.
10 ) در اجاق مايکروويو انرژي الکتريکي به انرژي ......................... و ............................ تبديل مي شود

  11) در جمع شدن آب در پشت سد انرژي ..........................به انرژي ...................... تبديل مي شود .

 

- به سوالات زير پاسخ دهيد

 

1-دو نوع از منابع انرژي را كه مورد استفاده ي بشر مي با شد نام ببريد

2- دو روش  از روش هاي استفاده، انرژي خورشيدي رانام ببريد

3- چرا در اثر مالش دستها يمان به يكديگر آنها را گرمتر احساس مي كنيم؟

4- دراسباب بازي هاي كوكي ،انرژي لازم براي حركت از كجا تامين مي شود ؟

5- سه نوع از منابع انرژي تجديد پذير را نام برده و يكي را به اختصار توضيح دهيد ؟

6- دو مورد از مشكلات سوخت هاي هسته اي را ذكر كنيد ؟

7- انرژي زمين گرمايي را توضيح داده و بگوييد اين انرژي چه هنگامي تجديد پذير محسوب مي شود ؟

8- اثر مالش (يا اصطكاك) بر پايستگي انرژي يك جسم چگونه است؟

9- چند مثال براي قانون پايستگي انرژي بيان كنيد؟

10-   توپي را كه روي زمين در حال حركت است در نظر بگيريد. سرعت توپ رفته رفته كم شده و بالاخره متوقف مي شود. انرژي جنبشي توپ كجا رفته است؟ پنکه اي را که روشن است ، خاموش مي کنيم . پنکه پس از مدتي متوقف مي شود . انرژي جنبشي آن کجا رفته است؟ 

11- توپي را از ارتفاع يك متري سطح زمين از حال سكون رها مي كنيم . توپ بعد از برخورد با زمين تا ارتفاع كمتر از يك متر بالا ميرود . اين مثال را بر اساس پايستگي انرژي توضيح دهيد.

 

- مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

  1- آهنگ مصرف انرژی     2- انرزی جنبشی   3- انژی پتانسیل گرانشی    4 – انرژی پتانسیل کشسانی   5- قانون پایستگی انرژی  5- راکتور هسته ای   5- زیست گاز

- مسئله حل کنیم

 

1-آهنگ مصرف انرژي در دو چرخه سواري 40 کیلو ژول بر دقیقه می باشد. با مصرف شكلات‌هاي مورد نظر چند دقيقه مي‌توانيد دوچرخه سواري كنيد.(وزن هر شکلات را 20 گرم و انرژی شیمایی یک گرم شکلات را 20 کیلو ژول در نظر بگیرید ؟)

2- گلوله اي به جرم 2 كيلو گرم از بالاي يك بلندي به ارتفاع 10متر رها مي شود اين گلوله با چه سرعتي به زمين برخورد مي كند

الف –از مقاومت هوا صرف نظر كنيد . 

 ب -  10 درصد از انرژي گلوله صرف غلبه بر اصطكاك گردد.

 

3- گلوله اي به جرم نيم گيلو گرم را با سرعت  20 متر بر ثانیه در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب مي كنيم هرگاه 10 درصد انرژي گلوله صرف غلبه بر اصطكاك شود گلوله تا چه ارتفاعي بالا خواهد رفت؟

 

4- توپي به جرم يك كيلو گرم را با سرعت 50 متر بر ثانيه در راستاي قائم به طرف بالا پرتاب مي كنيم . اگر از اصطكاك چشم پوشي كنيم حد اكثر انرژي پتانسيل گرانشي كه در آن ذخيره مي شود چقدر است؟

 

5- توپي به جرم 25 گرم رابا سرعت اوليه 20 متر بر ثانيه به سمت بالا پرتاب مي كنيم . اگر از مقاومت هوا چشم پوشي شود » مطلوبست    الف) انرژي جنبشي و پتانسيل توپ در لحظه پرتاب چقدر است ؟ ب) توپ تا چه ارتفاعي مي تواند بالا برود ؟

 

6- با خوردن 150 گرم گوشت مرغ چه مقدار انرژي شيميايي در بدن توليد مي شود ؟ انرژي شيميايي موجود در مرغ  5/6 کیلو ژول بر گرم  در نظر بگيريد

7- سرعت يك جسم متحرك 10 متر ثانیه  مي باشد . در صورتي كه جرم آن 300 گرم باشد ، انرژي جنبشي آن چند ژول مي شود ؟

8- اگر در اثر ضربه زدن به يك جسم 200 گرمي ، 50 ژول انرژي جنبشي به آن منتقل شود ، سرعت جسم چقدر مي شود

9- - جسمي به جرم  gr  500 داراي j   500   انرژي جنبشي است سرعت جسم را بر حسب متر بر ثانیه  تعيين كنيد

10- اگر بخواهيم انرژي جنبشي يك گلوله را 8 برابر كنيم در صورتيكه جرم آن  یک دوم برابر شده باشد، سرعت آن بايد چند برابر شود؟

11- گلوله اي به جرم 1 كيلو گرم با سرعت 6 متر بر ثانيه به فنري برخورد مي كند وفنر فشرده مي شود. با صرف نظر از اتلاف انرژي حساب كنيد چند ژول انرژي پتانسيل كشساني در فنر ذخيره مي شود؟

12- خودرويي به جرم kg ٨٠٠  کیلو گرم که با سرعت m/s ١٠ در جاده افقي در حرکت است , به مانع فنري شکلي برخورد مي کند و پس از طي مسافتي متوقف مي شود. چه مقدار انرژي در فنر ذخيره مي شود؟

 

 

 

نمونه سوال فصل یک فیزیک 1

1 - جمله هاي زير را كامل كنيد.

1: در يك موتور الكتريكي انرژي ........................ به انرژي ................................... تبديل مي شود .

2: در عمل غذا سازي گياهان ( فتو سنتز)  انرژي ...................... به انرژي ........................ تبديل مي شود.

 3 -  در پركردن باتري اتومبيل انرژي ................................ به انرژي ................................ تبديل مي شود.

 4: نيروي .................................. بين دو جسم موجب افزايش انرژي دروني آنها مي گردد .

5: انرژي كه جسم صرفا به علت ارتفاعش از سطح زمين دارد انرژي پتانسيل ........................ وانرژي ذخيره شده در فنر را انرژي پتانسيل .................................. مي نامند.

  6: انرژي كه از طريق برق تا مين مي شود انرژي ...........................وانرژي  كه از طر يق بنزين به دست مي آيد انرژي .......................... بار الكتريكي مي نا ميم.

 7: منظور از آهنگ مصرف انرژي اين است كه در ...................... چه مقدار ...................... مصرف مي شود .       

 8: ....................... باعث تبديل انرژي جنبشي به انرژي دروني جسم مي شود .آ هنگ مصرف انرژي را ................. نيز مي نامند.

9   ) در تلويزيون انرژي .......................... به انرژي نوراني و صوت تبديل مي شود.
10 ) در اجاق مايکروويو انرژي الکتريکي به انرژي ......................... و ............................ تبديل مي شود

  11) در جمع شدن آب در پشت سد انرژي ..........................به انرژي ...................... تبديل مي شود .

 

- به سوالات زير پاسخ دهيد

 

1-دو نوع از منابع انرژي را كه مورد استفاده ي بشر مي با شد نام ببريد

2- دو روش  از روش هاي استفاده، انرژي خورشيدي رانام ببريد

3- چرا در اثر مالش دستها يمان به يكديگر آنها را گرمتر احساس مي كنيم؟

4- دراسباب بازي هاي كوكي ،انرژي لازم براي حركت از كجا تامين مي شود ؟

5- سه نوع از منابع انرژي تجديد پذير را نام برده و يكي را به اختصار توضيح دهيد ؟

6- دو مورد از مشكلات سوخت هاي هسته اي را ذكر كنيد ؟

7- انرژي زمين گرمايي را توضيح داده و بگوييد اين انرژي چه هنگامي تجديد پذير محسوب مي شود ؟

8- اثر مالش (يا اصطكاك) بر پايستگي انرژي يك جسم چگونه است؟

9- چند مثال براي قانون پايستگي انرژي بيان كنيد؟

10-   توپي را كه روي زمين در حال حركت است در نظر بگيريد. سرعت توپ رفته رفته كم شده و بالاخره متوقف مي شود. انرژي جنبشي توپ كجا رفته است؟ پنکه اي را که روشن است ، خاموش مي کنيم . پنکه پس از مدتي متوقف مي شود . انرژي جنبشي آن کجا رفته است؟ 

11- توپي را از ارتفاع يك متري سطح زمين از حال سكون رها مي كنيم . توپ بعد از برخورد با زمين تا ارتفاع كمتر از يك متر بالا ميرود . اين مثال را بر اساس پايستگي انرژي توضيح دهيد.

 

- مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

  1- آهنگ مصرف انرژی     2- انرزی جنبشی   3- انژی پتانسیل گرانشی    4 – انرژی پتانسیل کشسانی   5- قانون پایستگی انرژی  5- راکتور هسته ای   5- زیست گاز

- مسئله حل کنیم

 

1-آهنگ مصرف انرژي در دو چرخه سواري 40 کیلو ژول بر دقیقه می باشد. با مصرف شكلات‌هاي مورد نظر چند دقيقه مي‌توانيد دوچرخه سواري كنيد.(وزن هر شکلات را 20 گرم و انرژی شیمایی یک گرم شکلات را 20 کیلو ژول در نظر بگیرید ؟)

2- گلوله اي به جرم 2 كيلو گرم از بالاي يك بلندي به ارتفاع 10متر رها مي شود اين گلوله با چه سرعتي به زمين برخورد مي كند

الف –از مقاومت هوا صرف نظر كنيد . 

 ب -  10 درصد از انرژي گلوله صرف غلبه بر اصطكاك گردد.

 

3- گلوله اي به جرم نيم گيلو گرم را با سرعت  20 متر بر ثانیه در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب مي كنيم هرگاه 10 درصد انرژي گلوله صرف غلبه بر اصطكاك شود گلوله تا چه ارتفاعي بالا خواهد رفت؟

 

4- توپي به جرم يك كيلو گرم را با سرعت 50 متر بر ثانيه در راستاي قائم به طرف بالا پرتاب مي كنيم . اگر از اصطكاك چشم پوشي كنيم حد اكثر انرژي پتانسيل گرانشي كه در آن ذخيره مي شود چقدر است؟

 

5- توپي به جرم 25 گرم رابا سرعت اوليه 20 متر بر ثانيه به سمت بالا پرتاب مي كنيم . اگر از مقاومت هوا چشم پوشي شود » مطلوبست    الف) انرژي جنبشي و پتانسيل توپ در لحظه پرتاب چقدر است ؟ ب) توپ تا چه ارتفاعي مي تواند بالا برود ؟

 

6- با خوردن 150 گرم گوشت مرغ چه مقدار انرژي شيميايي در بدن توليد مي شود ؟ انرژي شيميايي موجود در مرغ  5/6 کیلو ژول بر گرم  در نظر بگيريد

7- سرعت يك جسم متحرك 10 متر ثانیه  مي باشد . در صورتي كه جرم آن 300 گرم باشد ، انرژي جنبشي آن چند ژول مي شود ؟

8- اگر در اثر ضربه زدن به يك جسم 200 گرمي ، 50 ژول انرژي جنبشي به آن منتقل شود ، سرعت جسم چقدر مي شود

9- - جسمي به جرم  gr  500 داراي j   500   انرژي جنبشي است سرعت جسم را بر حسب متر بر ثانیه  تعيين كنيد

10- اگر بخواهيم انرژي جنبشي يك گلوله را 8 برابر كنيم در صورتيكه جرم آن  یک دوم برابر شده باشد، سرعت آن بايد چند برابر شود؟

11- گلوله اي به جرم 1 كيلو گرم با سرعت 6 متر بر ثانيه به فنري برخورد مي كند وفنر فشرده مي شود. با صرف نظر از اتلاف انرژي حساب كنيد چند ژول انرژي پتانسيل كشساني در فنر ذخيره مي شود؟

12- خودرويي به جرم kg ٨٠٠  کیلو گرم که با سرعت m/s ١٠ در جاده افقي در حرکت است , به مانع فنري شکلي برخورد مي کند و پس از طي مسافتي متوقف مي شود. چه مقدار انرژي در فنر ذخيره مي شود؟

 

 موضوع : فیزیک1 پاسخ تمرین های فصل اول

-با توجه با جدول (1-2) کتاب به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:

 الف- اگر شخصي يك شبانه روز بخوابد، چه مقدار انرژي مصرف مي كند؟

ب- انرژي اي كه براي يك ساعت نشستن در كلاس مصرف مي شود بيشتر است يا انرژي اي كه صرف ده دقيقه دوچرخه سواري مي شود؟

جواب: با استفاده از جدول(1-2) كتاب درسي خواهيم داشت:

(الف

   5 kjنرژي لازم براي يك دقيقه خواب

دقيقه   =يك شبانه روز بر حسب دقيقه

= انرژي لازم براي خواب يك شبانه روز

=   انرژي لازم براي يكساعت نشستن در كلاس

انرژي لازم براي ده دقيقه دوچرخه سواري

بنابراين هنگام يك ساعت نشستن در سر كلاس بيشتر از ده دقيقه دوچرخه سواري انرژي مصرف مي شود.

2- گلوله اي به جرم 50 گرم با سرعت 200 به مانع برخورد مي كند و در آن فرو رفته  و متوقف مي شود. انرژي دروني گلوله و مانع چه اندازه افزايش مي يابد؟

جواب: علت توقف گلوله وجود اصطكاك شديد بين سطح گلوله و جداره داخلي مانع است. لذا بنا به قانون پايستگي انرژي، انرژي جنبشي گلوله به صورت گرما به انرژي دروني گلوله و مانع تبديل مي شود. خواهيم داشت

 

              

افزايش انرژي دروني گلوله و مانع

3- توپي را از ارتفاع يك متري سطح زمين از حال سكون رها مي كنيم. توپ بعد از برخورد با زمين، تا ارتفاع كمتر از يك متر بالا مي رود. اين مثال را براساس پايستگي انرژي توضيح دهيد.

جواب: در اثر برخورد توپ با زمين، مقداري از انرژي جنبشي آن به صورت انرژي گرمايي به زمين منتقل شده و انرژي دروني مجموعه زمين و توپ افزايش مي يابد. در نتيجه تمام انرژي پتانسيل  را كه توپ  در ارتفاع يك متري داشت دوباره به طور كامل به انرژي جنبشي تبديل نمي شود و توپ نمي تواند مجدداً تا ارتفاع يك متر بالا رود.

4- گلوله اي به جرم يك كيلوگرم به فنري كه در يك سطح افقي قرار دارد نزديك شده و با سرعت   10 به آن برخورد مي كند. اگر از صطكاك چشم پوشي كنيم. حداكثر انرژي پتانسيل كشساني كه در فنر ذخيره مي شود چقدر است؟

جواب: چون از اصطكاك چشم پوشي شده است، پس بنا به قانون پايستگي انرژي تمام انرژي جنبشي گلوله به انرژي پتانسيل كشساني فنر تبديل مي شود. نتيجه مي شود:

           

5- استفاده از رابطه انرژي پتانسيل گرانشي جدول زير را کامل کنيد.

با توجه به رابطه U=mgh داريم :

U(j) h(m) g(m/s2) m(kg)
2.4 1.2 10 0.2
28 2 10 1.4
196 5 9.8 4

6- توپي به جرم 0.5 كيلوگرم را با سرعت  20 در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب مي كنيم.هرگاه 10% انرژی گلوله صرف غلبه بر مقاومت هوا شود ، گلوله تا چه ارتفاعی بالا می رود ؟ ( g=10 m/s2 )

جواب:

K=100 j انرژي در لحظه پرتاب

k*%10=100*%10=10 j ميزان انرژي اتلافی

U= K- 10 j=100-10=90j ميزان انرژي پتانسيل در نقطه اوج

U=mgh  --> h=U/mg=90/(0.5*20)=9 m

7- سه گلوله A و B و C با جرمهای مساوی از ارتفاع معيني رها مي شوند ( شکل 1-22) کتاب.

الف ) سرعت کدام يک به هنگام رسيدن به زمين بيشتر است ؟

ب) کداميک زودتر مي رسند؟

پاسخ خود را يک با ر با در نظر گرفتن اصطکاک و با ر ديگر با ناديده گرفتن اصطکاک بيان کنيد.

جواب :

بدون در نظر گرفتن اصطکاک :
الف )  سرعت همه با  هم برابر است زيرا هيچ مقاومتي در مقابل حرکت گلوله ها وجود ندارد . ضمن اينکه هر سه گلوله با شتاب g با سمت پايين کشيده مي شوند.
ب) هرسه با هم به زمين مي رسند. زيرا هرسه با شتاب g به  طرف زمين کشيده مي شوند.

 با در نظر گرفتن اصطکاک
الف ) سر عت A بيشتر است . زيرا اتلاف انرژی در حين مسير آن صفر است . پس کل انرژی پتانسيل آن به انرژی جنبشی انتهاي مسير تبديل مي شود . ولی در دو تاي ديگر بخشي از انرژي پتانسيل اوليه صرف غلبه بر اصطکاک مسير مي شود.
ب) باز هم A . به همان دليل شرح داده شده در بالا.

در کل : A زودتر  از B و B زودتر از C

8- توپي به جرم 1 کيلو گرم را با سرعت 5 متر بر ثانيه در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب مي کنيم . انرژي پتانسيل گرانشي در بالاترين ارتفاعي که توپ به آن مي رسد ، چقدر است ؟ سرعت آن در نيمه را چقدر است ؟ از مقاومت هوا چشم پوشي کنيد .

U=K=12.5 j  انرژي پتانسيل گرانشي در بالاترين ارتفاعي که توپ به آن مي رسد

U = 12.5 j = mgh --> h= U/mg= 12.5/(1*10)=1.25 m

h/2=1.25/2=0.625 m

U0.625=1*10*0.625=6.25 j

K0.625=U0.625=6.25 j = 1/2 mv2 -->V2=(2*6.25)/1 --> V=3.53 m/s سرعت در نيمه راه

9- مطابق شكل مقابل(1-10 کتاب) توپي به جرم يك كيلوگرم در نقطه B از حال سكون رها مي شود. اگر ارتفاع نقطه B از پايين تپه 5 متر باشد:

الف) سرعت آن در پايين تپه چه اندازه است؟ از اصطكاك چشم پوشي مي شود.

 

ب) اگر 10 در صد انرژي توپ در اثر اصطكاك تلف شود. سرعت توپ در پايين تپه چه اندازه مي شود؟

جواب: انرژي پتانسيل گرانشي توپ در نقطه B برابر است با:

       

در اين حالت چون از اصطكاك چشم پوشي شده است پس بنا به قانون پايستگي انرژي تمام انرژي پتانسيل گرانشي جسم در نقطه B هنگام پايين رفتن از تپه به انرژي جنبشي توپ تبديل مي شود. در نتيجه خواهيم داشت:

ب) 10درصد انرژي پتانسيل گرانشي توپ در نقطه B برابر است با:

انرژي تلف شده در اثر اصطكاك

نتيجه مي شود هنگام رسيدن توپ به پايين تپه از انرژي آن در اثر اصطكاك به اندازه 5 ژول كاسته مي شود. نتيجه خواهد شد:

10- جمله هاي زير را كامل كنيد:0

الف- در يك لامپ روشنايي، انرژي...............به انرژي نوراني تبديل مي شود.

ب- در پنكه، انرژي الكتريكي به ..................تبديل مي شود.

پ- به وسيله...............مي توانيم انرژي جنبشي را به انرژي دروني تبديل كنيم.

ت- در پر كردن باتري ماشين انرژي..................به انرژي شيميايي تبديل مي شود.

جواب: الف- در يك لامپ روشنايي، انرژي الكتريكي به انرژي نوراني تبديل مي شود.

ب- در پنكه، انرژي الكتريكي به انرژي جنبشي تبديل مي شود.

پ- به وسيله برخورد و مالش مي توانيم انرژي جنبشي را به انرژي دروني تبديل كنيم.

ت- در پر كردن باتري ماشين انرژي الكتريكي به انرژي شيميايي تبديل مي شود.

11-  سوخت هايي مانند زغال سنگ و نفت و گاز به هنگام مصرف مقداري گاز متصاعد مي كنند كه سبب آلودگي هوا مي شود. تحقيق كنيد براي جلوگيري از آلودگي هوا چه بايد کرد؟ و نتيجه تحقيقات خود را به صورت پيشنهاد ارائه دهيد.

جواب الف- منابع مصرف سوخت هاي فسيلي غالباً عبارتند از: كارخانه ها، نيروگاههاي حرارتي، خودروهاي عمومي و شخصي، وسايل گرمازاي عمومي و خصوصي و غيره. براي كاهش ميزان آلودگي توسط اين منابع بايد تا حدي كه امكان دارد در مصرف آنها صرفه جويي كرد و استفاده  بهينه به عمل آورد. در مورد كارخانه ها و نيروگاههاي حرارتي بايد از فيلترهاي مخصوص تسويه كننده گازهاي خروجي استفاده كرد و نيز بايد اين تأسيسات را در فاصله مناسب و دور از شهرها احداث نمود. در مورد خودروهاي عمومي و شخصي بايد ضمن رسيدگي و تنظيم مداوم موتور، در صورت امكان سوخت گازوئيل يا بنزين آنها را با سوخت گاز طبيعي جايگزين كرد و خودروهاي عمومي برقي چون قطار و مترو را بكار گرفت. سالم ترين نوع منبع انرژي، انرژي الكتريكي است و جانشين مناسبي براي سوخت هاي فسيلي چون نفت، گاز، گازوئيل مي باشد. انرژي الكتريكي امروزه توسط نيروگاههاي بزرگ آبي، حرارتي، بادي و به خصوص هسته اي به مقدار زياد قابل توليد مي باشد. مناسب است تا حد امكان وسايلي كه با سوخت هاي فسيلي كار مي كنند، با وسايل مشابه آنها كه با برق عمل مي كنند جايگزين شوند.

12- تحقيق کنيد که در محل زندگي شما ، امکان استفاده از کدام يک از انرژی هاي تجديد پذير وجود دارد ؟

جواب :  بسته محل زندگي شما ، ممکن است يکی از منابع انرژي تجديد پذير قابل استفاده با شد . مثلا چنانچه شما در منطقه منجيل يا رودبار استان گيلان زندگي مي کنيد ، مي توانيد از انرژي باد يا آب استفاده نماييد.

13- انرژی زمين گرمايي در چه صورت تجديد پذير محسوب مي شود ؟
جواب :
در صورتيکه انرژی برداشت شده بيش از انرژي اي که از طريق مرکز زمين جايگزين مي شود نباشد.


 

 تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۸ | 16:13 | نویسنده : رضاقلی زاده دبیر فیزیک |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.